GDPR - Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.  Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Cukrářství Valachovi s.r.o.  IČ 19955642 (dále jen: „správce“).
 1. Kontaktní údaje správce jsou
 • adresa: Cukrářství Valachovi s.r.o., U Polikliniky 989, 56401 Žamberk
 • email: cukrarna@centrum.cz
 • telefon: 465613092
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.  Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy.
 1. Osobní údaje, které jsou předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul,  adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace).
 1. Osobní údaje, jste správci poskytl/a zcela dobrovolně a prohlašujete, že jste předal/a pouze aktuální údaje. V případě, že při příštím obchodním styku dojde k jejich změně, změněné osobní údaje správci nahlásíte.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Kontaktní údaje jsou nutné pro doručení objednávky, evidenci v účetnictví, reklamační řízení.
 3. Osobní údaje v žádném případě nepoužíváme na rámec zákonných důvodů.

 Neoslovujeme zákazníky s žádnou další nabídkou. Nerozesíláme newslettery.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů a dále po dobu, kterou mu jednotlivé právní předpisy ukládají osobní údaje uchovávat.

 

V.  Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou:

 • zaměstnanci firmy Cukrářství Valachovi s.r.o. podílející se na převzetí objednávky, vydání a dodání zboží a realizaci plateb
 • přepravní společnost zajišťující přepravu zboží.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)  nebo mezinárodní organizaci.

 VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII: Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 4. Přihlášení do objednávkového systému správce je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Jste zodpovědní za to, že heslo budete držet v tajnosti.

 

VIII.  Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


 Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024.